CNS de Triangel - Excellente school -

Excellente school

Vanaf 22 januari 2018 heeft onze school het predicaat 'Excellente school' ontvangen. 

Wat is een excellente school?

Conclusie jury

De conclusie vanuit de jury waarom wij dit ontvangen hebben kunt u hier lezen:

De jury heeft op De Triangel een zeer gepassioneerd en ambitieus team aangetroffen met een grote wil tot verbetering. Er is altijd en volop dynamiek in de school.

Dit team met deze schoolleiding heeft De Triangel op tal van punten een goede kwaliteit bezorgd. De jury verwijst dan bijvoorbeeld naar wat de Inspectie van het Onderwijs in haar laatste rapportage vermeldt over onder andere het aanbod, zicht op ontwikkeling, ondersteuning, schoolklimaat en veiligheid, en kwaliteitszorg en ambitie. Ook bij het bezoek van de jury is dit nog eens onderstreept. De impulsen die van de schoolleiding zijn uitgegaan tot verbetering van het onderwijs mogen daarbij apart genoemd worden. De directie heeft met veel daadkracht en toewijding een grote ommekeer binnen de school bewerkstelligd. Dat is af te leiden uit zowel de professionaliteit waarmee teamleden nu hun taken uitvoeren, als de manier waarop een niet eenvoudig te realiseren excellentieprofiel tot stand is gekomen.

Aansluitend op deze solide basis concludeert de jury het volgende over het excellentieprofiel van de school:

De school heeft een in principe helder en relevant profiel. Om de focus ervan scherp genoeg te houden, kunnen de doelen die De Triangel met haar profiel wil bereiken, wel meer dan eens concreter geformuleerd worden.

De aanpak van het profiel is beredeneerd. De knoppen waaraan de school draait om haar excellentieprofiel te realiseren, zijn weloverwogen gekozen.

Hoewel niet op voorhand op eenduidige wijze is vast te stellen of de school de doelen van haar excellentieprofiel daadwerkelijk bereikt, is de jury van oordeel dat het niveau dat de school bereikt met haar leerlingen op het excellentieprofiel verre van ongewis is. De hoge kwaliteit die de jury heeft aangetroffen in met name de bijgewoonde activiteiten op sociaal-emotioneel gebied zijn daar het bewijs voor. Dat geldt ook voor de constatering dat er geen dempende werking is uitgegaan van het profiel op de cognitieve resultaten van de school.

De evaluatie en de borging van het excellentieprofiel verlopen gestructureerd. Wel kunnen deze evaluatie en borging nog beter in het systeem van kwaliteitszorg van de school opgenomen worden door eigen criteria en normen (succescriteria) te ontwikkelen voor de gewenste kwaliteit van het profiel. Daarmee kan beter dan nu het geval is geweest, een sterkte-zwakteanalyse van het profiel gemaakt worden en kan de PDCA-cyclus met betrekking tot het profiel nauwgezetter gesloten worden.

De school heeft aantoonbare plannen voor de verdere ontwikkeling van het profiel. De detaillering daarvan vraagt nog wel voortgezette aandacht.

Op De Triangel vindt niet alleen intern kennisdeling plaats met betrekking tot het profiel. Ook is de school extern gericht als het over haar profiel gaat. Zij is een goed ambassadeur op haar profiel: zij wil en kan ook zeker andere scholen kennis laten nemen van haar verworvenheden én inspireren met haar profiel. De bevlogenheid die de jury in de school heeft aangetroffen, onderstreept dit laatste nog eens.

Alles overziende is de jury van oordeel dat cns De Triangel op basis van de door de jury waargenomen kenmerken en gerapporteerde bevindingen het predicaat Excellente School 2017 primair onderwijs toekomt.

Het volledige rapport kunt u vinden onder de knop downloads.